حمایت مالی از بازی

پر کردن گزینه ها اختیاری می باشند درگاه امن زرین پال کلیه مبالغ حمایتی در راستای بهبود، ساخت و ارتقای بیشتر کیفیت بازی ها صرف خواهند شد. چند هدف از … ادامه خواندن حمایت مالی از بازی